Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

1. Senast 1 vecka före konferensens början skall beställaren tillställa Ljungbergsgården deltagarförteckning med ankomst- och avresetider samt konferensprogram. Beställda rum kan ej med säkerhet disponeras före kl. 14.00 ankomst dagen. Avresedagen skall rummen lämnas senast kl. 10 såvida inte annat avtalats.

2. Om konferensen avbeställes eller avkortas senare än 6 veckor före första konferensdag erlägger beställaren avbokningsavgift enligt nedan. Samma villkor gäller för konferens som beställts mindre än 6 veckor före angiven början av konferensen.
Vid avbeställning gäller:
A. Om den sker 6-4 veckor före angiven början debiteras 50% av offererat pris.
B. Om den sker 4-3 veckor före angiven början debiteras 60% av offererat pris.
C. Om den sker mindre än 3 veckor före angiven början debiteras 70% av offererat pris.
Avbokningskostnaden beräknas på anmält antal deltagare.
Reducering av anmält antal deltagare accepteras med 10%(avrundat nedåt till  närmaste heltal)utan kostnad, under förutsättning att Ljungbergsgården erhåller meddelande om att antalet deltagare reducerats senast 24 timmar före ankomst. För reducering av deltagarantal utöver 10 % tillämpas ovanstående avbokningsregler. Vid avbokning av hela kursen gäller ej 10 %-regeln.
Om Ljungbergsgården ej erhållit meddelande om att deltagarantalet reducerats minst 24 timmar före ankomst debiteras full kostnad för samtliga anmälda deltagare.

3. Eftersom Ljungbergsgårdens priser är kalkylerade på helpensionsbasis medför frånvaro, från enstaka måltider eller att rum ej utnyttjas under beställd tid, icke rätt till prisreducering.

4. Beställaren är gentemot Ljungbergsgården ansvarig för full reglering av samtliga enligt bekräftad bokning uppkommande kostnader, även i de fall då dessa slutligen skall gäldas av deltagarna var för sig.

5. Beställaren har att erlägga full likvid för fakturerade belopp senast 30 dagar från fakturadatum. För senare erlagd likvid debiteras ränta från förfallodagen till dess full betalning sker. Räntan utgår med diskonto plus åtta procent.

6. Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller andra utomordentliga omständigheter utanför Ljungbergsgårdens kontroll berättigar Ljungbergsgården att häva avtalet utan skyldighet att härför utge skadestånd i någon form.

7. Ljungbergsgården innehar fullständiga spriträttigheter, vilket innebär att medhavd alkohol inte får förtäras i de av myndigheterna insynade lokalerna.

 
Senast publicerad: 151203 | Powered by SiteSmart